Nájdi svojho predajcu nad 60 EUR doprava ZADARMO Aký olej ?

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu nanodrive.sk

1. Úvodné ustanovenia

Pojmom "predávajúci" bude ďalej označovaný prevádzkovateľ internetového obchodu nanodrive.sk - spoločnosť Avendator s.r.o so sídlom Medená 25, 811 02 Bratislava, IČO: 47 437 561, DIČ: 2023874556

 
 

Pojmom "kupujúci" bude ďalej označovaná fyzická, alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim vytvorením objednávky prostredníctvom internetového obchodu nanodrive.sk.

Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na stránke www.nanodrive.sk.

2. Objednávka

Vytvorením elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a jej potvrdením zo strany predávajúceho uzavreli zmluvné strany kúpnu zmluvu.

V prípade, ak kupujúci objednáva tovar telefonicky, písomne, alebo e-mailom, splnomocňuje predávajúceho na vytvorenie elektronickej objednávky prostredníctvom internetového obchodu nanodrive.sk.

3. Potvrdenie objednávky

Predávajúci záväzne potvrdzuje kupujúcemu prijatie objednávky pomocou technických prostriedkov - zmenou stavu objednávky v softvérovom prostredí internetového obchodu nanodrive.sk. Kupujúci je o záväznom potvrdení objednávky informovaný e-mailovou správou, prípadne telefonicky.

V potvrdení objednávky predávajúci špecifikuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi stranami za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

4. Zrušenie objednávky

4.1. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení je možné objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
V prípade zrušenia záväzne potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov (napr. tovar už bol kupujúcemu expedovaný).

4.2. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 - objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci chybne uviedol telefónne číslo, je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 - tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľov
 - kupujúci sa v minulosti dopustil konania, ktorým predávajúcemu spôsobil škodu
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, zašle predávajúci bezodkladne, najneskôr do 15 dní finančné plnenie na bankový účet kupujúceho.

5. Spôsob platby

Pri vytváraní elektronickej objednávky má kupujúci na výber niekoľko spôsobov úhrady. Niektoré formy úhrady môžu byť viazané na zvolený spôsob dopravy tovaru, prípadne môžu byť zo strany predávajúceho sprístupnené iba niektorým kupujúcim.

Platby podporované internetovým obchodom nanodrive.sk:
 - platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry
 - platba na dobierku pri preberaní tovaru od dopravcu
 - platba v hotovosti pri preberaní tovaru od zamestnanca predávajúceho

 - platba na faktúru s odloženou splatnosťou podľa predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim

Iné spôsoby platby závisia od dohody predávajúceho a kupujúceho pri potvrdení objednávky.

5.1. Poplatky za zvolený spôsob platby:
 - platba vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry: zadarmo
 - platba na dobierku pri preberaní tovaru: zadarmo
 - platba v hotovosti pri preberaní tovaru od zamestnanca predávajúceho: zadarmo
  - platba na faktúru s odloženou splatnosťou podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim: zadarmo.

6. Spôsob dodania tovaru

Pri vytváraní elektronickej objednávky má kupujúci na výber niekoľko spôsobov dopravy objednaného tovaru:
 - dovoz tovaru v Bratislave zamestnancom predávajúceho
 - dovoz tovaru kuriérom
 - osobný odber

Dodávku tovaru zabezpečí predávajúci na náklady kupujúceho prostredníctvom služby podľa výberu kupujúceho počas procesu objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu dopravy tovaru, ktorý si vybral kupujúci. O takejto zmene bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať e-mailovou správou, alebo telefonicky. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, pokiaľ takouto zmenou vzniknú vyššie náklady na dopravu tovaru.

Pri doprave rozvozom v Bratislave je tovar dopravený na najbližšie miesto k miestu určenému kupujúcim na dodanie tovaru, kde je možné bezpečne a v zmysle platných zákonov (dopravných predpisov) Slovenskej Republiky zastaviť použité motorové vozidlo predávajúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť - vyzdvihnúť tovar na takomto mieste.

Pri doprave tovaru kuriérskou spoločnosťou Geis sa preprava a doručenie zásielky riadi aktuálne platnými obchodnými podmienkami dopravcu (http://www.geis-group.sk/Upload/Files/sk/VOP-Parcel.pdf)

Kupujúci je pri prevzatí tovaru od dopravcu povinný skontrolovať zásielku. V prípade poškodeného obalu zásielky spíše kupujúci s dopravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezme. Neskoršie reklamácie poškodenia zásielky pri preprave nemôžu byť uznané.

6.1. Poplatky za zvolený spôsob dopravy:
 - dovoz tovaru v Bratislave zamestnancom predávajúceho: 2,50 € (3,00 € s DPH), pre objednávky tovaru v hodnote do 60 € s DPH, zadarmo pre objednávky tovaru v hodnote nad 60€ s DPH
 - dovoz tovaru kuriérom: 4,00 € (4,80 € s DPH), pre objednávky tovaru v hodnote do 60 € s DPH, zadarmo pre objednávky tovaru v hodnote nad 60 € s DPH

7. Uvádzané ceny a dostupnosti tovaru

Ceny a dostupnosti uvedené na stránkach internetového obchodu nanodrive.sk sú orientačné a platia iba pre objednávky uskutočnené elektronicky prostredníctvom internetu na stránke www.nanodrive.sk. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, pokiaľ dôjde ku zmene našich vstupných cien o viac ako 3%. Zvýšenie ceny zakladá kupujúcemu právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

...pokračovanie

KONTAKTY NA NANODRIVE.SK